0 Kč 0
Cena celkem:28 533 Kč

Zaručujeme Vám, že v našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jako ve všech maloobchodních prodejnách a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem. Na zboží objednané a zakoupené na www.supersektor.cz poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamace lze uplatňovat pouze písemou formou, a to mailem na adresu nebo faxem na čísle 581 701 895 p­opřípadě osobně na kterékoli uvedené značkové prodejně ( Komenského 56, 517 50 Častolovice, Kostelecká 2b, 796 01 Prostějov nebo Tovární 2992/4 Přerov ).

Pro bližší informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 736 481 121, 607 750 134, nebo emailem:

Reklamační řád

Na všechny výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců ode dne zakoupení a převzetí zboží.

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Reklamace bude příjata pouze v případě uplatnění v záruční době spolu s platným dokladem o koupi výrobku. Supersektor.cz je povinen oprávněnou reklamaci prošetřit popřípadě zboží opravit či vyměnit v zákonné lhůtě do 30 dnů od podání reklamace písemnou formou.

Při převzetí zboží od posádky vozidla nebo pracovníků značkových prodejen se odběratel přesvědčí o správnosti počtu předávaných jednotek, u baleného zboží o neporušenosti obalu a stavu dodávky. Správnost potvrdí podpisem na přepravním listě ( při zaslání zboží přepravní službou ) nebo na kopii dodacího listu ( při dopravě supersektor.cz ). Pokud má zboží při převzetí porušený obal, je odběratel povinen přesvědčit se o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je třeba uvést do prodejního listu, jinak právo na mechanické poškození zaniká.

Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné např. při montáži je odběratel povinen oznámit neprodleně. Vady materiálu je povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.

Reklamaci řeší prodávající v součinnosti s výrobcem zboží. Reklamace musí být uplatněna vždy písemnou formou.

Záruka se nevztahuje

  1. vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva
  2. vady způsobené opotřebením, atmosférickými nebo chemickými vlivy
  3. vady způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka
  4. vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou a nesprávným používaním zboží

Náklady spojené s vysláním reklamačního technika, v případě neoprávněné reklamace, hradí osoba, která nárok písemně uplatnila.

Jakékoliv nároky kupujícího z důvodů zjištěných vad zboží, zejména nároky škody jakéhokoliv druhu, ušlého zisku a podobně jsou vyloučeny.

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

© 2018 Supersektor.cz - všechna práva vyhrazena