0 Kč 0
Cena celkem:28 533 Kč

Podmínky provizního systému

Supersektor zajišťuje provoz provizního systému podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající především v propagaci nabídky zboží prodávané internetovými obchody provozovanými společností Supersektor. Partner bude na svých internetových stránkách provozovat tuto technologii a při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje v online registraci jsou pravdivé a úplné.

Provozovatel provizního systému

SUPERSEKTOR, s.r.o.
Lesní 696
679 63 Velké Opatovice
IČO: 28290950
DIČ: CZ28290950
Telefon: 736 481 121
Email: info@ supersektor.cz

Dále jen Supersektor.cz

1. Partner

Partner je subjektem, který je přijat společností Supersektor.cz do Provizního systému a bude umísťovat na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které nabízí ve svém internetovém obchodě Supersektor.cz. (dále jen „Partner“)

2. Provizní systém

Supersektor.cz v rámci internetového obchodu na webové stránce www.supersektor.cz zajišťuje také přístup do affiliate sítě Post affiliate pro (dále jen „Provizní systém“),který umožňuje, aby Partner umístil na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které prodává Supersektor.cz. Supersektor.cz v souladu s těmito podmínkami vyplácí Partnerovi odměnu z ceny zboží, které Supersektor.cz prodá svým zákazníkům na základě přístupu zprostředkovaného Partnerem pomocí odkazu umístěného na webových stránkách Partnera.

3. Podmínky vstupu do Provizního systému

Subjekt, který má zájem stát se Partnerem v Provizním systému, musí podat žádost k registraci vyplněním registračního formuláře. Poté, co žadatel obdrží unikátní přihlašovací údaje na svůj email od Post Affiliate Pro a poprvé se na základě těchto údajů přihlásí do aplikace, stává se Partnerem Provizního systému. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito podmínkami.

4. Dovolený obsah webových stránek Partnera

 1. Odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, s pornografickým obsahem, nebo obsahem, který by mohl poškodit dobré jméno Supersektor.cz a jejích obchodních partnerů.

 2. Odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouzeza účelem zobrazování reklam.

 3. Supersektor.cz neručí za funkčnost webových adres na stránkách www.supersektor.cz a je oprávněn tyto adresy změnit.

 4. Supersektor.cz může kdykoliv bez udání důvodu Partnerovi zastavit účast v Provizním systému. Již vzniklé nároky na Odměnu tím Partnerovi nezanikají a budou řádně vypořádány.

5. Odměna

 1. Supersektor.cz se zavazuje platit Partnerovi odměnu (provizi),která náleží Partnerovi v případě, že Uživatel navštíví prostřednictvím webových stránek Partnera webové stránky Supersektor.cz a zde uskuteční nákup. Partnerovi přísluší v tomto případě dohodnutá odměna ve výši, dle rozdělení v tabulce v bodu 3 tohoto článku, z ceny nákupu bez DPH zkaždého realizovaného obchodu uživatele.

 2. Partner obdrží odměnu tehdy, pokud uživatel realizuje nákup do 30 dní od posledního kliknutí z Partnerových stránek. Nárok na odměnu vzniká partnerovi tehdy, kdy zákazník s Supersektor.cz uzavře kupní smlouvu. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud uživatel zakoupené zboží do 30 dnů v souladu s obchodními podmínkami Supersektor.cz vrá­tí.

 3. Odměnu obdrží Partner podle níže uvedeného schématu. Přehled provizí může být rozšířen, v takovém případě bude Partner o rozšíření informován.

 4. Finanční plnění podle těchto Smluvních podmínek budou splatná každý 20. den v měsíci na základě reportů/faktur vydaných Post Affiliate Pro.

 5. Fakturovaná částka bude vypočtena na základě statistik dostupných v Provizním systému.

 6. Partner společnosti Supersektor.cz má nárok na výplatu odměny, přesáhne-li výše odměny alespoň 2 000 Kč.

 7. Odměna bude považována za splacenou okamžikem připsání odměny na účet Partnera.

 • Postele : provize 2 % z hodnoty objednávky

 • Matrace a rošty : provize 2 % z hodnoty objednávky

 • Sedací soupravy : provize 2 % z hodnoty objednávky

 • Sektorový nábytek : provize 2 % z hodnoty objednávky

 • Zahradní nábytek : provize 2 % z hodnoty objednávky

 • Židle a stoly : provize 2 % z hodnoty objednávky

 • Dřezy a baterie : provize 2 % z hodnoty objednávky

 • Sedací pytle : provize 2 % z hodnoty objednávky

 • Bytové doplňky, svítidla : provize 2 % z hodnoty objednávky

 • Digestoře, spotřebiče : provize 2 % z hodnoty objednávky

6. Osobní údaje

 1. Partner dává přihlášením do Provizního systému Supersektor.cz souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení.

 2. Osobní údaje Supersekror.cz nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Provizním systémem, s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí.

 3. Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého Provizního systému.

 4. Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na info@ supersektor.cz

7. Ukončení smluvního vztahu

 1. Každá ze stran je oprávněna vypovědět smluvní vztah bez udání důvodu. Výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

 2. Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o nepodstatné porušení.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky upravují obchodní vztah mezi Supersektor.cz a Partnerem.

 2. Supersektor.cz si vyhrazuje právo smluvní podmínky měnit. Změněné podmínky oznámí na internetových stránkách www.supersektor.cz/provizni-systemnejméně 7 dní před účinností nových smluvních podmínek. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že partner oznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových smluvních podmínek.

 3. Strany se dohodly, že budou upřednostňovat doručování jakýchkoli písemností dle této smlouvy elektronicky, a to pro Supersektor.cz na emailovou adresu info@ supersektor.cz a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v Provizním systému.

 4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními obchodního zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředko­vatelské smlouvě dle § 642 a násl.

 5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem po odsouhlasení ze strany Supersektor.cz a prvním přihlášením Partnera do Provizního systému.

 6. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 7. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2013.

© 2018 Supersektor.cz - všechna práva vyhrazena